Hakkımızda

ÇERKEZFINDICAK KÖYÜ DOĞA VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:  

Madde-1:

Derneğin Adı:“ÇERKEZFINDICAK KÖYÜ DOĞA VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ” dir.

Derneğin kısa adı “ÇERKEZFINDICAK DOKDER”dir.

Derneğin merkezi Çerkezfındıcak köyü – Erbaa İlçesi – Tokat ilidir.

Derneğin Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı, Faaliyet Alanı, Çalışma Konuları ve Biçimi:

Madde-2:

Derneğin amacı

Çerkezfındıcak köyü sakinleri ile üyeleri açısından Çerkezfındıcak köyü meskun mahal, arsa, arazi, bağ, bahçe, mera, yer altı ve yer üstü zenginliklerini,  Sakarat Yaylası, Boğalı Yaylası, Kelkit Havzası ve çevresinde oluşmuş olan ekolojik yaşamı, doğal varlıkları, kültür varlıklarını, doğada ve tabiatta bulunan her türlü bitki ve hayvan türlerini korumak, köy ve çevresinde bulunan insanlar için anayasal ve çevre kanunundan alınmış olan temel haklarını korumak için temel insan haklarından olan çevre hakkını düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Dünya ve insanlar açısından kabul edilemez ve sürdürülemez nitelikte çevre sorunlarına sebep olan her tür idari ve/ veya özel işlem, eylem, karar, uygulamaya karşı, her tür meşru ve yasal etkinliklerde bulunmak, gerçek ve/veya kamu/özel/tüzel kişiliklerine karşı her tür hukuki girişimlerde bulunmak, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamın savunuculuğunu yapan bir hukukun gelişimine katkıda bulunmak ve “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” Anayasa hükmü gereği ve “Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir” Çevre Kanunu hükmü gereği amacıyla çalışmalar yapmak, hukuki ve cezai her türlü yasal ve hukuksal sınırlar içerisinde Çerkezfındıcak köyü sakinlerinin dernek üyelerinin ve derneğin kuruluş yeri itibari ile kendi tüzel kişiliğinin hak ve menfaatleri ile yine Çevre Kanunu gereği gerek gördüğü tüm ülke coğrafyasında ekolojik yaşamı, doğayı, tabiatı ve çevreyi korumak amacı taşımaktadır.

Faaliyet Alanı

a)-Dünya ve insanlığın önüne çıkabilecek her tür çevre sorunu faaliyet alanı olmak üzere, idari yargılama usulü kanunu çerçevesinde dernek yetkili organları tarafından belirlenen/tanımlanan çevre sorunları ile ilgili her tür idari dava açmak, takip etmek, sonuçlandırmak, açılmış davalara katılmak, yine aynı yönde diğer hukuki davaları açmak, takip etmek, sonuçlandırmak, açılmış davalara katılmak, amaçlarına yönelik çalışmalara hukuka ve yasaya uygun olunmayan şekilde mani durumları bertaraf etmek için cezai soruşturma başvurularında bulunmak, bu soruşturmaları takip etmek, soruşturmalar sonrasına verilecek olan takipsizlik veya kovuşturmaya yer olmadığına şeklindeki kararlara itiraz etmek, soruşturmalar sonrasında açılacak olan davalar olması halinde bu davaları takip etmek, kamusal davalara dönüşen davalarda dahil olmak üzere takip işlemlerini yapmak, kamusal davaya dönüşen veya dönüşmemiş olan tüm davaları sonlandırmak için takdir kamu davasında mahkemelerde olmak üzere sonlandırma taleplerinde bulunmak verilen tüm idari, hukuki ve cezai davalarda alınan sonuçları, üst mahkemeler olan Bölge İdare Mahkemelerine, Bölge Adliye Mahkemelerine taşımak, istinaf etmek, istinaf dosyalarını takip etmek, sonlandırmak, yine yüksek yargı kurumları olan Danıştay ve Yargıtay başvuruları yapmak, duruşmalı olması halinde duruşmalarını ve tüm dava safhalarını, duruşmasız olması halinde tüm dava ve dosya safhalarını takip etmek, sonlandırmak, iç hukuk yollarının sonuncusu olan Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmak, başvuruları takip etmek, sonuçlandırmak. İç hukuk yolları tükendiğinde uluslararası hukuk yollarına başvurmak, başvuruları takip etmek, sonlandırmak, Türkiye Cumhuriyet tarafından 11.12.1997 tarihinde imzalanmış, 26.08.2009 tarihinde onaylanmış ve 16.02.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinden küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslar arası çerçeve olan Kyoto Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 02.02.1971 tarihinde imzalanmış, 13.07.1994 tarihinde onaylanarak katılınmış olan Unesco Sözleşmelerinden Sulak alanların kullanılması ve sürdürülebilir kullanımını sağlama amaçlı İran’da imzalanmış olan Ramsar Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 04.11.1950 tarihinde imzalanmış, 18.05.1954 tarihinde onaylanmış ve yürürlüğe girmiş Avrupa Konseyi Sözleşmelerinden olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyet tarafından 20.10.2000 tarihinde imzalanmış, 13.10.2003 tarihinde onaylanmış, 01.03.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan doğal, kırsal, kentsel ve kent alanlarını kapsayan, seçkin peyzajın yanı sıra gündelik ya da bozulmuş peyzajlar ile ilgili koruma, bütün peyzajların planlanması ve yönetimi, yaşayan peyzajın değerinin bilinçlendirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan Floransa sözleşmesi olarak da bilinen Avrupa Peyzaj Sözleşmesi haklarından faydalanacak şekilde tüm başvuruları yapmak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (kısaca UCM), kuruluş belgesi Roma Statüsü olan, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkeme olan  1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuş ve 11 Mart 2003 tarihinde çalışmaya başlamış Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan mahkemelerde yapılması gereken tüm başvuruları yapmak dava açmak, davaları takip etmek, sonlandırmak, açılan davalara karşı itirazlarda bulunmak,  bilgi ve deneyimi çerçevesinde hukuki ve cezai süreçler hakkında çevre ve hukuk mücadelesini yurt içinde ve gerekirse yurt dışında yürütmek, yürüten gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak, katkıda bulunmak biçiminde çalışma şekillerini kullanmak bu işler için bizzat tüzel kişilik olarak çalışmalarda bulunmanın yanı sıra vekil tayin etmek, avukat görevlendirmek, bu tür işler için avukatlara vekalet vermek,

b)-Çerkezfındıcak köyü ve tüm çevresi ile Sakarat Yaylası , Boğalı Yaylası, Kelkit Havzası başta olmak üzere Anayasa ve Çevre Kanunundan gelen hak ile tüm ülke coğrafyasında  flora, fauna gibi özellikler gözetilerek ekolojik yaşantının devamını ve her türlü doğal çeşitliliğin korunmasını ve kayıt atına alınması sağlamak,

c)-Üyelerinin, Çerkefındıcak köyü çevresi başta olmak üzere ülke ve dünya çapında her türlü yasal ve hukuka uygun yöntem ile çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapmak bu yönde eğitimler, seminerler, paneller düzenlenmek, her türlü yazılı ve görsel basını, sosyal medya araçları kullanarak bilinci artırmak,

ç)-İmar faaliyetleri bireysel, kitlesel, kamu, özel, gerçek ve tüzel kişilik ayrımı yapmaksızın sanayileşme, turizm faaliyetleri, tarım alanları ve hayvancılık ile ilgili özel alanların kurulması aşamalarında derneğin amaçlarına uygun çalışmaların yapılması için uygun olan bilimsel ve teknolojik yöntemlerin kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

d)-Doğa dostu, doğaya, insana ve hayvanlara zararı olmayacak şekilde üretilmiş olan ürünlerin üretilmesinin ve kullanılmasının artırılması için faaliyette bulunulması ve bu tür faaliyette bulunanlara destek olunması,

e)-Madencilik, termik santral, nükleer enerji santrali, tarıma dayalı özel ihtisas alanları, sanayi, turizm, çevre düzenlemesi gibi çalışmalardan olumsuz olarak etkilenecek olan bölgelerde halkı çevre, hava ve su kirliliğine karşı bilinçlendirmek, insanların anayasal ve çevre kanunundan kaynaklı yaşam haklarına zarar verecek her türlü özel, kamusal, gerçek veya tüzel faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalar yapmak,

f)-Köyün doğası, doğa sporlarına uygun olduğu için öncelikle köy halkı ve dernek üyelerinden başlamak üzere doğa yürüyüşleri, doğa fotoğrafçılığı, doğa sporları vb. faaliyetler yapmak, dernek üyeleri dışında ve köy halkı dışında kalan insanların köyün doğal güzelliklerinin farkına varması için çalışmalar yapmak,

g)-Çerkezfındıcak köyü ve Kozlu köyleri mevkilerinde bulunan Gümüşlük antik madeni hakkında MTA tarafından yapılmış olan çalışmaların unutulmasına mani olarak ülke ve dünya antik maden mirasına aday gösterilmiş antik bir yapının korunmasına katkı sağlamak, bu bölgenin sit alanı vb. bağlayıcı ve yasal materyaller ile koruma altına alınmasını sağlamak, bölgede bulunan daha bir çok tarihi ve arkeolojik yapı ve alanların gün yüzüne çıkarılması için gerekli kurumlara başvurularda bulunmak, çalışmalarına destek vermek,

h)-Köyün orman içinde bulunması nedeni ile orman yangınlarına karşı köy halkını, çevre köy halklarını bilinçlendirmek olası bir yangın vb. afette nasıl davranılması gerektiğine ilişkin çalışmalar yapmak, arama-kurtarma ekipleri kurmak, çevreden gelen arama-kurtarma ekiplerine nasıl yardımcı olunacağına ilişkin bilgilendirmeler yapmak,

ı)-Çerkezfındıcak köyü kurucularının ve halen yaşayan tüm sakinlerinin 1864 yılı Büyük Kafkas Sürgünü ile gelen Abaza kökenli insanlardan oluşması nedeni ile yerel kültürel değerler olarak kabul görmüş Abaza kültürünün yaşatılması için Abaza Kültür ve değerlerini derleyip incelemek, korumak, bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri üyelerine, içinde yaşadıkları Türkiye Cumhuriyeti’ne Uluslar arası alanlarda göstermek, anlatmak, anlaşılmasını sağlamak, ülke içinde yaşayan diğer toplumlar ile kültürel etkileşimde bulunmak, Abaza toplumunun karşılaştığı sorunlara çözüp üretmek, insan haklarının gelişmesi için çalışmalar yapmak,  Dünyanın bir çok ülkesinde var olan Abaza toplulukları, Abaza Kültürleri ile ilgili olarak çalışmalar yaparak karşılıklı ziyaretler ile kültürün eksik kalmış, unutulmuş yanlarını tamamlamak, kültürün gelişmesi ve devamlılığının sağlanmasına yönelik adımlar atmak, yine ekonomik işbirliğinde bulunarak toplumsal olarak küresel anlamda kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, Abaza dansları, dilleri, yemek türleri, giysileri, mani, ninni, fıkra, hikaye, şiir, söylenceler, destanlar gibi yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri ile antik değere kavuşmuş eşyalar, Kafkasya dan getirilmiş günümüzde var olan eşyaların korunması ve gelecek nesillere korunmuş bir şekilde tahrif edilmeden aktarılması gibi faaliyetlerde bulunmak,  kültürü yaşatacak ve aktaracak olan tüm yazılı ve görsel materyallerden faydalanmak, sanatın her dalı ile kültürü yaşatıcı faaliyetlerde bulunmak, çağın gereği olan tüm sosyal medya ürünleri ile bu çalışmaları yaymak ve desteklemek,

Derneğin çalışma biçimleri:

Dernek:

a)-Amaçları ve faaliyet alanlarının tamamına yönelik çalışmaları için bilim adamı, araştırmacı ve uzmanlardan inceleme ve çeviri kurulları oluşturabilir, araştırma ve eğitim etkinliklerinin yetkinliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla akademi, enstitü, laboratuar, herbaryum, arboretum, araştırma ormanı, müze vb birimler oluşturabilir, yaptığı ya da yaptırdığı bilimsel inceleme ve araştırmaların bulgularını dergi, kitap, kitapçık, bülten, kartpostal, takvim, poster ve uygun iletişim teknolojileriyle kamuoyuna ulaştırabilir; amaçları doğrultusundaki yayınları ve girişimleri destekler, seminer, sempozyum, açık oturum, söyleşi ve konferanslarla video film ve dia gösterileri düzenler; inceleme ve araştırmalar yapar ve yaptırır; fotoğraf, resim, yazı vb. yarışmalar ile geziler düzenler, sergiler açar, yurttaşlar arasında doğa ve çevre koruma ile orman sevgisi bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, her türlü ayni ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir,  Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir, doğa sporları için tesisler kurar, açar, işletir, kurslar, seminerler, vb. etkinlikler düzenler

b)-Kapalı ve açık alan toplantıları, seminer, sempozyum, kongre gibi etkinlikler, konserler, sanat etkinlikleri, kampanyalar düzenler. Yazılı ve görsel yayınlar yapar. Web sayfası hazırlar ve bu site aracılığı ile yürütülen ya da yürütülmesi planlanan faaliyetleri üyelere ve diğer tüm ilgililere duyurur, Amacına uygun konularda raporlar hazırlar, anketler düzenler,

c)-Amaçları ve faaliyetleri hakkında danışmanlık yapar, Görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur, gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur, dava açar.

ç)-Amacında yazılı etkinlikleri, sağlıklı yürütebilmek için gerektiğinde temsilcilikler açabilir.

d)-Ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir, bu kuruluşlara üye olabilir, platformlar oluşturabilir, var olan platformlara katılabilir.

e)-Maddi gelirlerini üye aidatları, bağışlar ile diğer gelirlerden oluşturur.

f)-Amaçlarına yönelik olarak doğa ve çevre ile ilgili olarak eğitici, tanıtıcı ve Abaza kültürüne ait her türlü eşyayı yaptırabilir, tanıtabilir , dağıtabilir, dernek binasında, özel ve kamu kurumlarında bilgilendirme amaçlı seminer, sergi, slayt, sine vizyon, kısa film gösterimi yapabilir, kermesler düzenleyebilir,

g)-Eğitici, tanıtıcı ve Abaza kültürüne ait her türlü eşyayı yaptırabilir, tanıtabilir, dağıtabilir, dernek binasında, özel ve kamu kurumlarında bilgilendirme amaçlı seminer, sergi, slayt, sinevizyon, kısa film gösterimi yapabilir, kermesler düzenleyebilir,

h)-Çerkezfındıcak köyü ve çevresinde, dernek binasının bulunduğu bölgede ve çevresinde üyelerinin bulunduğu yerlerde, bölgelerde ve çevrelerde, doğayı, tabiatı, ekolojik yaşantıyı zarara sokacak, insan ve hayvanların yaşamları tehlikeye atacak her türlü, siyanür, sülfürik asit, yada doğaya zarar verecek olan bir başka kimyasal madde kullanarak açılacak olan maden işletmesi ve diğer tüm işletmeler uygulamaları ile nano sarraf kullanacağını beyan eden veya kullanan maden işletmesi ve diğer tüm işletmeler uygulamaları ile anayasanın 56.maddesi ve Çevre Kanunu gereği her türlü hukuki ve yasal yollardan mücadele eder.

ı)-Amaçlarına, faaliyet alanlarına ve çalışma biçimlerine uygun olması halinde gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile üst dernek federasyonlarına üye olabilir, üye olabileceği üst dernek federasyon yapıları çevre, doğa, ekolojik yaşam, Kafkas Kültürü, Çerkes Kültürü, Abaza Kültürü ve Abhaz Kültürüne yönelik amaçlar taşıyabilir bu oluşumlara katılabilir, ayrılabilir.

Üye Olma Hakkı:

Madde-3:

Derneğin 3 türlü üyesi vardır:

Asil üyelik: Dernekler Kanunu’na göre dernek kurmaları ve derneklere üye olmaları yasaklanan kimseler dışında, fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, dernek tüzüğü hükümlerine göre çalışmalara katılmak isteyen  herkes, sosyal, ekonomik, politik, mesleki ve benzeri nitelik ve konumlarına bakılmaksızın derneğe üye olabilir. Üye ve dernek üyesi sözünden kayıtlı üyeler anlaşılır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

Fahri Üyelik: Doğayı, Çevreyi, Tabiatı seven Ekolojik yaşama saygılı, Abaza örf ve adetlerine saygılı bu örf ve adetler ile kültürün yaşamasını, tanıtılıp sevilmesi, dernek ve üyelerinin çevre ve kültürel haklarını aramasını benimsemiş ve bu alanda hizmetler sunmuş,özgün katkılarda bulunmuş kimseler fahri üye kabul edilirler.

Onursal Üyelik: Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan fiil ehliyete sahip her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Tüzel kişiliğin üye olması durumunda yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe, eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.

Üyelikten Çıkma:

Madde-4:

Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde-5:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a)-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b)-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c)-Üyelik ücreti olarak belirlenmiş üyelik ücretini üst üste 2 yıl ödememek

d)-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e)-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üst Kuruluşlara Üyelik:

Madde-6:

Dernek, Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu’nu yetkilendirerek, aynı amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ülke içerisinde kurulmuş olan bir Dernekler Federasyonu’na üye olabilir, kurulmakta olan bir Dernekler Federasyonu’na kurucu üye olarak katılabilir. Federasyon genel kurullarına dernek adına gönderilecek temsilciler, üç kişiden az olmamak üzere, üye olunan federasyonun tüzüğünde belirlenen sayılar esas alınarak, Genel Kurul’da seçilirler. Federasyona katılma ve Federasyondan ayrılma kararları, Genel Kurul’da katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile alınır.

Üst kuruluşlara üyelikle ilgili diğer hususlar hakkında üye olunan federasyonun tüzüğü ve Dernekler mevzuatı hükümleri uygulanır.

Uluslararası Kuruluş Üyeliği:

Madde-7:

Dernek, ilgili yasalarca görevlendirilen makam ve kurumlardan gerekli izinleri almak koşulu ile tüzük hükümlerine uygun olarak, uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Uluslararası kuruluşlara üye olmak ve üyelikten çekilme kararları, Genel Kurul’da katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile alınır.

Dernek Organları:

Madde-8: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

a)-Genel kurul

b)-Yönetim kurulu

c)-Denetim kurulu

Dernek zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü:

Madde-9: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul:

a)-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b)-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Temmuz ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ulusal veya yerel bir gazetede ilan edilmek, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek, derneğe kayıtlı cep telefonuna veya kullandığı başka bir telefona kısa sms atarak veya derneğin internet sayfasında belirtilen sürelerde ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da birinci bildirimde belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu kararı ile başka bir yerde yapılabilir.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde-10:

Genel kurulda yönetim kurulu açık ya da gizli oyla seçilebilir. Hangi tür oylama yapılacağına genel kurul karar verir.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız alınan kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının Kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde-11:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a)-Dernek organlarının seçilmesi,

b)-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

d)-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g)-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h)-Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

i)-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j)-Derneğin fesih edilmesi,

k)-Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,

l) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri:

Madde-12:

Yönetim kurulu 9 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

a)-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b)-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c)-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

d)-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e)-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

f)-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

g)-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

h)-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

i)-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

j)-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Denetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri:

Madde-13:

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur.

Derneğin faaliyetlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Derneğin Gelir Kaynakları:

Madde-14:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

a)-Üye Aidatı:

Üyelerden giriş ödentisi olarak 100,00 TL alınır.

Yıllık ve aylık ödenti olarak, üyelerden aylık 20,00 TL olup yıllık toplam 240,00.- (İkiyüzkırt) TL alınır.

Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul veya yetki vermesi durumunda yönetim kurulu yetkilidir.

b)-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c)-Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,

d)-Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,

e)-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f)-Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g)-Diğer gelirlerdir.

Tutulması Gerekli Olan Defterler ve Tutulma Esas ve Usulleri:

Madde-15:

Defter tutma esasları:

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a)-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b)-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c)-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d)-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e)-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f)-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

Kayıt Usulü:

Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. Defterlere geçirilen bir kayıt, kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Kayıt Zamanı:

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları:

a)-İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b)-Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

Hesap Dönemi:

Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemlerinde Usul:

Madde-16:

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te sunulan) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te sunulan) ile kabul edilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü:

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır. Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da belirtildiği şekilde) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Gelirlerin Teslim Edilmesi:

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilâtı 2000,00 TL’ yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi:

Madde-17:

Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) Dernek Beyannamesini, mahallin mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Bildirim Yükümlülüğü:

Madde-18:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK- 3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” toplantıyı izleyen otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine,

• Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

• Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde, Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te belirtilen) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Derneğin, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde, Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da belirtilen) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Mahallin mülki idare amirliğine bildirilir. Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Temsilcilik Açma

Madde-19:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi:

Madde-20:

Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklara denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine gösterilmesi zorunludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde-21:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Madde-22:

Genel kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halükarda katılanların 2/3’nün kararı ile alınır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Madde-23:

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda derneğin feshinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda 2.toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere ne olursa olsun derneğin feshi konusu görüşülebilir. Katılımcıların 2/3 çoğunluğu ile fesih kararı verilebilir ve üçte iki çoğunlukla karara bağlanabilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. “TASFİYE HALİNDE ÇERKEZFINDICAK KÖYÜ DOĞA VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Temsilcilik Açma:

Madde-24:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişilerce Mülki İdare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Hüküm Eksikliği:

Madde-25:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

*** Derneğimiz iş bu tüzüğünün dernekler kanunu gereği zorunlu maddeleri haricinde amacı, faaliyet alanları ve çalışma biçimleri yönünden kullanılması yasaktır. Kullanım için derneğimizden yazılı izin alınması zorunludur.

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram